האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

כללי

תנאי שימוש

פרטי הרוכש

תשלום

אחריות למוצרים הנמכרים באתר

מדיניות שירותים ומחירים וביצוע הזמנה

פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר

משלוחים וזמני אספקה

בנוסף למחירי המוצרים המפורטים באתר, יחוייב הרוכש באתר בדמי משלוח בסכום התלוי בסוג ומקום המשלוח. איזור החלוקה הוא בכל הארץ. למשק, הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי החלוקה ומחירי המשלוח, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

אספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא באזור החלוקה, וכל עוד אין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

החזרת מוצרים, ביטול הזמנה, שינוי הזמנה

הגבלת אחריות

המשק ו/או האתר, אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג שייגרם למשתמש ו/או לרוכש באתר ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהדברים הבאים, ובהתקיים כל אחד מהם, יהא ההמשק רשאי להודיע על ביטול רכישה באתר, כולה או מקצתה:

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא ישא המשק בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו ע"י הרוכש.

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את המשק ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהם כולל הוצאות משפטיות, אשר יגרמו ליקב או לבעלי האתר ו/או למקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

בעלות ושמירה על זכויות

דין ושיפוט

תנאים נוספים

הכניסה לאתר זה מגיל 18 ומעלה

האם עברת את גיל 18?